Dynamic Oracle for Neural Machine Translation in Decoding Phase

Zi-Yi Dou | Hao Zhou | Shu-Jian Huang | Xin-Yu Dai | Jia-Jun Chen |

Paper Details:

Month: May
Year: 2018
Location: Miyazaki, Japan
Venue: LREC |