The UIR Uncertainty Corpus for Chinese: Annotating Chinese Microblog Corpus for Uncertainty Identification from Social Media

Binyang Li | Jun Xiang | Le Chen | Xu Han | Xiaoyan Yu | Ruifeng Xu | Tengjiao Wang | Kam-fai Wong |

Paper Details:

Month: May
Year: 2018
Location: Miyazaki, Japan
Venue: LREC |