Parallel Speech Corpora of Japanese Dialects

Koichiro Yoshino | Naoki Hirayama | Shinsuke Mori | Fumihiko Takahashi | Katsutoshi Itoyama | Hiroshi G. Okuno |

Paper Details:

Month: May
Year: 2016
Location: Portorož, Slovenia
Venue: LREC |