Automatic Construction of Discourse Corpora for Dialogue Translation

Longyue Wang | Xiaojun Zhang | Zhaopeng Tu | Andy Way | Qun Liu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2016
Location: Portorož, Slovenia
Venue: LREC |