Universal Dependencies for Japanese

Takaaki Tanaka | Yusuke Miyao | Masayuki Asahara | Sumire Uematsu | Hiroshi Kanayama | Shinsuke Mori | Yuji Matsumoto |

Paper Details:

Month: May
Year: 2016
Location: Portorož, Slovenia
Venue: LREC |