A Japanese Chess Commentary Corpus

Shinsuke Mori | John Richardson | Atsushi Ushiku | Tetsuro Sasada | Hirotaka Kameko | Yoshimasa Tsuruoka |

Paper Details:

Month: May
Year: 2016
Location: Portorož, Slovenia
Venue: LREC |