A Bilingual Discourse Corpus and Its Applications

Yang Liu | Jiajun Zhang | Chengqing Zong | Yating Yang | Xi Zhou |

Paper Details:

Month: May
Year: 2016
Location: Portorož, Slovenia
Venue: LREC |