A Grammar-informed Corpus-based Sentence Database for Linguistic and Computational Studies

Hongzhi Xu | Helen Kaiyun Chen | Chu-Ren Huang | Qin Lu | Dingxu Shi | Tin-Shing Chiu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2012
Location: Istanbul, Turkey
Venue: LREC |