Test Collections for Spoken Document Retrieval from Lecture Audio Data

Tomoyosi Akiba | Kiyoaki Aikawa | Yoshiaki Itoh | Tatsuya Kawahara | Hiroaki Nanjo | Hiromitsu Nishizaki | Norihito Yasuda | Yoichi Yamashita | Katunobu Itou |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: LREC |