Connecting Text Mining and Pathways using the PathText Resource

Rune Sætre | Brian Kemper | Kanae Oda | Naoaki Okazaki | Yukiko Matsuoka | Norihiro Kikuchi | Hiroaki Kitano | Yoshimasa Tsuruoka | Sophia Ananiadou | Jun’ichi Tsujii |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: LREC |