Annotating “tense” in a Tense-less Language

Nianwen Xue | Hua Zhong | Kai-Yun Chen |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: LREC |