Adding multi-layer semantics to the Greek Dependency Treebank

Harris Papageorgiou | Elina Desipri | Maria Koutsombogera | Kanella Pouli | Prokopis Prokopidis |

Paper Details:

Month: May
Year: 2006
Location: Genoa, Italy
Venue: LREC |