IPA Japanese Dictation Free Software Project

Katsunobu Itou | Kiyohiro Shikano | Tatsuya Kawahara | Kasuya Takeda | Atsushi Yamada | Akinori Itou | Takehito Utsuro | Tetsunori Kobayashi | Nobuaki Minematsu | Mikio Yamamoto | Shigeki Sagayama | Akinobu Lee |

Paper Details:

Month: May
Year: 2000
Location: Athens, Greece
Venue: LREC |