Cross-lingual Sentiment Lexicon Learning With Bilingual Word Graph Label Propagation

Dehong Gao | Furu Wei | Wenjie Li | Xiaohua Liu | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: March
Year: 2015

Venue: CL |