XMU Neural Machine Translation Online Service

Boli Wang | Zhixing Tan | Jinming Hu | Yidong Chen | Xiaodong Shi |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Tapei, Taiwan
Venue: IJCNLP |