Fake News Detection Through Multi-Perspective Speaker Profiles

Yunfei Long | Qin Lu | Rong Xiang | Minglei Li | Chu-Ren Huang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCNLP |