A Statistical Framework for Product Description Generation

Jinpeng Wang | Yutai Hou | Jing Liu | Yunbo Cao | Chin-Yew Lin |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCNLP |