DailyDialog: A Manually Labelled Multi-turn Dialogue Dataset

Yanran Li | Hui Su | Xiaoyu Shen | Wenjie Li | Ziqiang Cao | Shuzi Niu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCNLP |

Citations

URL