Predicting Users’ Negative Feedbacks in Multi-Turn Human-Computer Dialogues

Xin Wang | Jianan Wang | Yuanchao Liu | Xiaolong Wang | Zhuoran Wang | Baoxun Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCNLP |