Tag-Enhanced Tree-Structured Neural Networks for Implicit Discourse Relation Classification

Yizhong Wang | Sujian Li | Jingfeng Yang | Xu Sun | Houfeng Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCNLP |