Towards Neural Machine Translation with Partially Aligned Corpora

Yining Wang | Yang Zhao | Jiajun Zhang | Chengqing Zong | Zhengshan Xue |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCNLP |