Embracing Non-Traditional Linguistic Resources for Low-resource Language Name Tagging

Boliang Zhang | Di Lu | Xiaoman Pan | Ying Lin | Halidanmu Abudukelimu | Heng Ji | Kevin Knight |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCNLP |