Grammatical Error Correction Using Feature Selection and Confidence Tuning

Yang Xiang | Yaoyun Zhang | Xiaolong Wang | Chongqiang Wei | Wen Zheng | Xiaoqiang Zhou | Yuxiu Hu | Yang Qin |

Paper Details:

Month: October
Year: 2013
Location: Nagoya, Japan
Venue: IJCNLP |