Automatic Corpora Construction for Text Classification

Dandan Wang | Qingcai Chen | Xiaolong Wang | Bingyang Yu |

Paper Details:

Month: October
Year: 2013
Location: Nagoya, Japan
Venue: IJCNLP |