Named Entity Recognition in Chinese News Comments on the Web

Xiaojun Wan | Liang Zong | Xiaojiang Huang | Tengfei Ma | Houping Jia | Yuqian Wu | Jianguo Xiao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2011
Location: Chiang Mai, Thailand
Venue: IJCNLP |