Enriching SMT Training Data via Paraphrasing

Wei He | Shiqi Zhao | Haifeng Wang | Ting Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2011
Location: Chiang Mai, Thailand
Venue: IJCNLP |