Transductive Minimum Error Rate Training for Statistical Machine Translation

Yinggong Zhao | Shujie Liu | Yangsheng Ji | Jiajun Chen | Guodong Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2011
Location: Chiang Mai, Thailand
Venue: IJCNLP |