Thread Cleaning and Merging for Microblog Topic Detection

Jianfeng Zhang | Yunqing Xia | Bin Ma | Jianmin Yao | Yu Hong |

Paper Details:

Month: November
Year: 2011
Location: Chiang Mai, Thailand
Venue: IJCNLP |