A Chinese Word Segmentation System Based on Cascade Model

Jianfeng Zhang | Jiaheng Zheng | Hu Zhang | Hongye Tan |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP | SIGHAN |
SIG: SIGHAN