CRF-based Hybrid Model for Word Segmentation, NER and even POS Tagging

Zhiting Xu | Xian Qian | Yuejie Zhang | Yaqian Zhou |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP | SIGHAN |
SIG: SIGHAN