An Improved CRF based Chinese Language Processing System for SIGHAN Bakeoff 2007

Xihong Wu | Xiaojun Lin | Xinhao Wang | Chunyao Wu | Yaozhong Zhang | Dianhai Yu |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP | SIGHAN |
SIG: SIGHAN