HMM and CRF Based Hybrid Model for Chinese Lexical Analysis

Degen Huang | Xiao Sun | Shidou Jiao | Lishuang Li | Zhuoye Ding | Ru Wan |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP | SIGHAN |
SIG: SIGHAN