Nanjing Normal University Segmenter for the Fourth SIGHAN Bakeoff

Xiaohe Chen | Bin Li | Junzhi Lu | Hongdong Nian | Xuri Tang |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP | SIGHAN |
SIG: SIGHAN