BUPT Systems in the SIGHAN Bakeoff 2007

Ying Qin | Caixia Yuan | Jiashen Sun | Xiaojie Wang |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP | SIGHAN |
SIG: SIGHAN