NOKIA Research Center Beijing Chinese Word Segmentation System for the SIGHAN Bakeoff 2007

Jiang Li | Rile Hu | Guohua Zhang | Yuezhong Tang | Zhanjiang Song | Xia Wang |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP | SIGHAN |
SIG: SIGHAN