Towards Data and Goal Oriented Analysis: Tool Inter-operability and Combinatorial Comparison

Yoshinobu Kano | Ngan Nguyen | Rune Sætre | Kazuhiro Yoshida | Keiichiro Fukamachi | Yusuke Miyao | Yoshimasa Tsuruoka | Sophia Ananiadou | Jun’ichi Tsujii |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP |