Rapid Prototyping of Robust Language Understanding Modules for Spoken Dialogue Systems

Yuichiro Fukubayashi | Kazunori Komatani | Mikio Nakano | Kotaro Funakoshi | Hiroshi Tsujino | Tetsuya Ogata | Hiroshi G. Okuno |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP |