TSUBAKI: An Open Search Engine Infrastructure for Developing New Information Access Methodology

Keiji Shinzato | Tomohide Shibata | Daisuke Kawahara | Chikara Hashimoto | Sadao Kurohashi |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP |

Citations

URL