Name Origin Recognition Using Maximum Entropy Model and Diverse Features

Min Zhang | Chengjie Sun | Haizhou Li | AiTi Aw | Chew Lim Tan | Xiaolong Wang |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP |