Building Dialogue Corpora for Nursing Activity Analysis

Hiromi itoh Ozaku | Akinori Abe | Noriaki Kuwahara | Futoshi Naya | Kiyoshi Kogure | Kaoru Sagara |

Paper Details:


Year: 2005

Venue: IJCNLP |