Automated Generalization of Phrasal Paraphrases from the Web

Weigang Li | Ting Liu | Yu Zhang | Sheng Li | Wei He |

Paper Details:


Year: 2005

Venue: IJCNLP |