Cross-lingual Conversion of Lexical Semantic Relations: Building Parallel Wordnets

Chu-Ren Huang | I-Li Su | Jia-Fei Hong | Xiang-Bing Li |

Paper Details:


Year: 2005

Venue: IJCNLP |