Chinese Word Segmentation based on Mixing Model

Wei Jiang | Jian Zhao | Yi Guan | Zhiming Xu |

Paper Details:


Year: 2005

Venue: IJCNLP | SIGHAN |
SIG: SIGHAN