Chinese Word Segmentation in FTRD Beijing

Heng Li | Yuan Dong | Xinnian Mao | Haila Wang | Wu Liu |

Paper Details:


Year: 2005

Venue: IJCNLP | SIGHAN |
SIG: SIGHAN