Detecting Segmentation Errors in Chinese Annotated Corpus

Chengjie Sun | Chang-Ning Huang | Xiaolong Wang | Mu Li |

Paper Details:


Year: 2005

Venue: IJCNLP | SIGHAN |
SIG: SIGHAN