An Empirical Study on Language Model Adaptation Using a Metric of Domain Similarity

Wei Yuan | Jianfeng Gao | Hisami Suzuki |

Paper Details:


Year: 2005

Venue: IJCNLP |