RECENT TOPICS IN SPEECH RECOGNITION RESEARCH AT NTT LABORATORIES

Sadaoki Furui | Kiyohiro Shikano | Shoichi Matsunaga | Tatsuo Matsuoka | Satoshi Takahashi | Tomokazu Yamada |

Paper Details:


Year: 1992

Venue: HLT |