SPEECH UNDERSTANDING IN OPEN TASKS

Wayne Ward | Sunil Issar | Xuedong Huang | Hsiao-Wuen Hon | Mei-Yuh Hwang | Sheryl Young | Mike Matessa | Fu-Hua Liu | Richard Stern |

Paper Details:


Year: 1992

Venue: HLT |