Towards Automatic Sign Translation

Jie Yang | Jiang Gao | Ying Zhang | Alex Waibel |

Paper Details:


Year: 2001

Venue: HLT |