Domain Adaptation with BERT-based Domain Classification and Data Selection

Xiaofei Ma | Peng Xu | Zhiguo Wang | Ramesh Nallapati | Bing Xiang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP | WS |